എന്റെ ഈ ബ്ലോഗ് വായനശാല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ അഡ്രസ്സ് അഥവാ യു.ആർ.എൽ കമന്റായി നൽകിയാൽ ആ ബ്ലോഗ് കൂടി ഇവിടെ ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിന് ഈ കമന്റ് ബോക്സ് എന്ന ലിങ്കിൽ ഞെക്കുക. കമന്റ് ബോക്സ്!

Friday, October 7, 2011

ജീവകാരുണ്യം-സുഗതന്റെ ബ്ലോഗിലേയ്ക്കൊരു ലിങ്ക്


സുഗതന്റെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഒന്നു വായിക്കൂ

മൌലവിയും അൽഫോൺസാ മോളും
http://sugadhan.blogspot.com/2011/08/blog-post_29.html

No comments:

Blog List 2