എന്റെ ഈ ബ്ലോഗ് വായനശാല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ അഡ്രസ്സ് അഥവാ യു.ആർ.എൽ കമന്റായി നൽകിയാൽ ആ ബ്ലോഗ് കൂടി ഇവിടെ ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിന് ഈ കമന്റ് ബോക്സ് എന്ന ലിങ്കിൽ ഞെക്കുക. കമന്റ് ബോക്സ്!

Saturday, August 20, 2011

ബ്ലോഗ്‌ അഡ്രസ്സ് നല്‍കുക


പ്രിയമുള്ളവരെ,

ബ്ലോഗിന്റെ ടെമ്പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയപ്പോൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ബ്ലോഗെല്ലാം പോയി. ഇതെന്റെ വായനശാലയാണ്. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് യു.ആർ.എലുകൾ (ബ്ലോഗ് അഡ്രസ്സ്) ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക.

Blog List 2