എന്റെ ഈ ബ്ലോഗ് വായനശാല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ അഡ്രസ്സ് അഥവാ യു.ആർ.എൽ കമന്റായി നൽകിയാൽ ആ ബ്ലോഗ് കൂടി ഇവിടെ ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിന് ഈ കമന്റ് ബോക്സ് എന്ന ലിങ്കിൽ ഞെക്കുക. കമന്റ് ബോക്സ്!

Friday, July 15, 2011

വിശ്വമാനവികം വായനശാല

മറ്റു ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കും സൈറ്റുകളിലേയ്ക്കും എനിക്ക് എത്താനുള്ള ലിങ്കുകളാണ് ഈ ബ്ലോഗിൽ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് യു.ആർ.എൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ അതും കൂടി ചേർക്കാൻ കഴിയും.

No comments:

Blog List 2